ห้อง 3 เตียง 38 ตรม.

ห้อง 3 เตียง 38 ตารางเมตร พัก 5ท่าน
แบ่งห้องเป็นสองส่วน มีเตียงใหญ่ 2 เตียงๆละสองท่าน และเตียงเล็ก1เตียง

1446550154836

1446550162470

error: Content is protected !!